Có 1 kết quả:

ā sī bā tè

1/1

ā sī bā tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

aspartame C14H18N2O (artificial sweetener)