Có 1 kết quả:

ā sī bā tián

1/1

ā sī bā tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

aspartame (loanword)