Có 1 kết quả:

Ā chāng

1/1

Ā chāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Achang also called Ngac'ang or Maingtha (ethnic group)