Có 1 kết quả:

Ā pǔ ěr dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Appleton (name)
(2) Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere