Có 2 kết quả:

Ā mànā màn

1/2

Ā màn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Oman

ā màn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Oman