Có 1 kết quả:

Ā gé ní Dí

1/1

Ā gé ní Dí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Agnus Dei (section of Catholic mass)