Có 1 kết quả:

Ā bǐ xī ní yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Abyssinia, historical name of Ethiopia