Có 1 kết quả:

Ā bǐ xī ní yà Guān huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Amharic (language)