Có 1 kết quả:

ā hùn

1/1

ā hùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) idler
(2) loafer