Có 1 kết quả:

Ā bà fù

1/1

Ā bà fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Abba (Aramaic word father)
(2) by ext. God the Father in Christian gospel