Có 1 kết quả:

Ā ěr jí lì yà rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

Algerian