Có 2 kết quả:

Ā ěr bā ní yàā ěr bā ní yà

1/2

Từ điển Trung-Anh

Albania

Từ điển phổ thông

nước Albani