Có 1 kết quả:

Ā ěr tài Shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Altai mountain range in Xinjiang and Siberia