Có 1 kết quả:

ā mǐ bā bìng

1/1

ā mǐ bā bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) amebiasis
(2) amebiosis