Có 1 kết quả:

ā mǐ bā lì ji

1/1

ā mǐ bā lì ji

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) amoebic dysentery
(2) amebic dysentery