Có 1 kết quả:

Ā měi ní yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 亞美尼亞|亚美尼亚[Ya4 mei3 ni2 ya4], Armenia