Có 1 kết quả:

Ā ěr gē sī

1/1

Ā ěr gē sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Argus
(2) in Greek mythology, a monster with 100 eyes, transformed into peacock's tail