Có 1 kết quả:

Ā yù fèi tuó

1/1

Ā yù fèi tuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ayurveda (ancient Indian system and health care philosophy)