Có 1 kết quả:

Ā nuò dé · Shī wǎ xīn gé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California 2003-2011