Có 1 kết quả:

Ā dí sī Ā bèi bā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Addis Ababa, capital of Ethiopia (Tw)