Có 2 kết quả:

Ā lǐ Bā bāĀ lǐ bā bā

1/2

Ā lǐ Bā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ali Baba, character from The Arabian Nights

Ā lǐ bā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Alibaba, PRC e-commerce company