Có 2 kết quả:

Ā fēi lì jiāā fēi lì jiā

1/2

Ā fēi lì jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Africa

ā fēi lì jiā

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

châu Phi