Có 1 kết quả:

Ā fēi lì jiā Zhōu

1/1

Ā fēi lì jiā Zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Africa
(2) abbr. to 非洲[Fei1 zhou1]