Có 1 kết quả:

Ā Q Zhèng zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

The True Story of Ah Q, influential 1921 novella by Lu Xun 魯迅|鲁迅[Lu3 Xun4]