Có 1 kết quả:

Tuó sī tuǒ yē fū sī jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (1821-1881), great Russian novelist, author of Crime and Punishment 罪與罰|罪与罚[Zui4 yu3 Fa2]