Có 1 kết quả:

tuó luó ní

1/1

tuó luó ní

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) incantation (Sanskrit: dharani)
(2) religious chant (promoting virtue and obstructing evil)

Một số bài thơ có sử dụng