Có 1 kết quả:

tuó luó

1/1

tuó luó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spinning top
(2) gyroscope