Có 1 kết quả:

pō tuó

1/1

pō tuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sloping and uneven

Một số bài thơ có sử dụng