Có 1 kết quả:

fù shǔ wù

1/1

fù shǔ wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) attachment
(2) appendage