Có 1 kết quả:

fù zhuó wù ㄈㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fixture (law)
(2) attachment