Có 1 kết quả:

fù zhuó wù

1/1

fù zhuó wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fixture (law)
(2) attachment