Có 1 kết quả:

fù bǐ

1/1

fù bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

postscript