Có 1 kết quả:

fù zhuì xuán yóu ㄈㄨˋ ㄓㄨㄟˋ ㄒㄩㄢˊ ㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) superfluous or useless appendages
(2) superfluities