Có 1 kết quả:

fù shēn

1/1

fù shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to enter a body
(2) to possess