Có 1 kết quả:

lù shàng

1/1

lù shàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) land-based
(2) on land