Có 1 kết quả:

Lù Kè wén

1/1

Lù Kè wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kevin Rudd (1957-), Australian politician, proficient in Mandarin, prime minister 2007-2010 and 2013