Có 1 kết quả:

Lù Zhēng xiáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lu Zhengxiang (1871-1949), Chinese diplomat and Catholic monk