Có 1 kết quả:

Chén Shòu

1/1

Chén Shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Western Jin dynasty 西晋 historian, author of History of the Three Kingdoms 三國志|三国志