Có 1 kết quả:

jiàng dī lì lǜ

1/1

jiàng dī lì lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reduce interest rates