Có 1 kết quả:

xiáng yāo

1/1

xiáng yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to subdue monsters