Có 1 kết quả:

jiàng huǒ

1/1

jiàng huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to decrease internal heat (Chinese medicine)