Có 1 kết quả:

jiàng xuè yā yào

1/1

Từ điển Trung-Anh

antihypertensive drug