Có 1 kết quả:

xiáng lóng fú hǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to vanquish dragons and tigers (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng