Có 1 kết quả:

xiàn dìng cí

1/1

xiàn dìng cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

determiner (in grammar, i.e. article, demonstrative, possessive pronoun, noun genitive etc)