Có 1 kết quả:

xiàn yú

1/1

xiàn yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be limited to
(2) to be confined to

Một số bài thơ có sử dụng