Có 1 kết quả:

Shǎn Gān Níng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shaanxi, Gansu and Ningxia provinces