Có 1 kết quả:

yuàn ㄩㄢˋ

1/1

yuàn ㄩㄢˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. tường bao chung quanh
2. nơi, chỗ
3. toà quan
4. sở, viện

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sân (có tường thấp bao quanh). ◎Như: “đình viện” 庭院 sân nhà, “hậu viện” 後院 sân sau. ◇Lí Bạch 李白: “Mãn viện la tùng huyên” 滿院羅叢萱 (Chi Quảng Lăng 之廣陵) Đầy sân la liệt những bụi cỏ huyên.
2. (Danh) Chái nhà, nơi ở, phòng. ◎Như: “thư viện” 書院 phòng đọc sách. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tiện đồng Sĩ Ẩn phục quá giá biên thư viện trung lai” 便同士隱復過這邊書院中來 (Đệ nhất hồi) Liền cùng theo Sĩ Ẩn trở lại bên thư phòng.
3. (Danh) Trường sở công cộng. ◎Như: “thư viện” 書院, “y viện” 醫院, “hí viện” 戲院.
4. (Danh) Trụ sở hành chánh, sở quan. ◎Như: “đại lí viện” 大里院 tòa đại lí, “tham nghị viện” 參議院 tòa tham nghị, “hàn lâm viện” 翰林院 viện hàn lâm.
5. (Danh) Học viện (nói tắt). ◎Như: “đại học viện hiệu” 大學院校 trường đại học.

Từ điển Thiều Chửu

① Tường bao chung quanh. Nhà ở có tường thấp bao chung quanh gọi là viện.
② Chái nhà, nơi chỗ. Như thư viện 書院 chỗ đọc sách.
③ Toà quan. Như đại lí viện 大里院 toà đại lí, tham nghị viện 參議院 toà tham nghị.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Sân (có tường bao quanh): 院裡種了許多花 Trong sân trồng rất nhiều hoa; 我 把車停在前院 Tôi cho xe đậu ở sân trước; 獨院兒 Sân riêng (thuộc một gia đình);
② Viện, toà: 人民 檢察院 Viện kiểm sát nhân dân; 科學院 Viện khoa học; 醫院 Bệnh viện; 戲院 Kịch viện, rạp hát, nhà hát; 參議院 Toà tham nghị;
③ Học viện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức tường thấp — Nhà lớn có tường bao bọc xung quanh — Ngôi nhà lớn — Phàm nhà cửa, nơi ở đều gọi là Viện. Đoạn trường tân thanh : » Vội vàng lá rụng hoa rơi, Chàng về viện sách, nàng dời lầu trang «.

Từ điển Trung-Anh

(1) courtyard
(2) institution
(3) CL:個|个[ge4]

Từ ghép 344

Ān huī Gōng chéng Kē jì Xué yuàn 安徽工程科技学院Ān huī Gōng chéng Kē jì Xué yuàn 安徽工程科技學院Ān huī Jiàn zhù Gōng yè Xué yuàn 安徽建筑工业学院Ān huī Jiàn zhù Gōng yè Xué yuàn 安徽建築工業學院Ān huī Zhōng yī Xué yuàn 安徽中医学院Ān huī Zhōng yī Xué yuàn 安徽中醫學院ān yǎng yuàn 安养院ān yǎng yuàn 安養院Bā lí Shèng mǔ yuàn 巴黎圣母院Bā lí Shèng mǔ yuàn 巴黎聖母院bǎo yù yuàn 保育院Běi jīng Dì èr Wài guó yǔ Xué yuàn 北京第二外国语学院Běi jīng Dì èr Wài guó yǔ Xué yuàn 北京第二外國語學院Běi jīng Diàn yǐng Xué yuàn 北京电影学院Běi jīng Diàn yǐng Xué yuàn 北京電影學院Běi jīng Guǎng bō Xué yuàn 北京广播学院Běi jīng Guǎng bō Xué yuàn 北京廣播學院Běi jīng Háng kōng Xué yuàn 北京航空学院Běi jīng Háng kōng Xué yuàn 北京航空學院Běi jīng Jiào yù Xué yuàn 北京教育学院Běi jīng Jiào yù Xué yuàn 北京教育學院Běi jīng Wǔ dǎo Xué yuàn 北京舞蹈学院Běi jīng Wǔ dǎo Xué yuàn 北京舞蹈學院Běi jīng Wù zī Xué yuàn 北京物資學院Běi jīng Wù zī Xué yuàn 北京物资学院Běi jīng Yì shù Xué yuàn 北京艺术学院Běi jīng Yì shù Xué yuàn 北京藝術學院Běi jīng Yǔ yán Xué yuàn 北京語言學院Běi jīng Yǔ yán Xué yuàn 北京语言学院bìng yuàn 病院bó wù yuàn 博物院cān liǎng yuàn 参两院cān liǎng yuàn 參兩院cān yì yuàn 参议院cān yì yuàn 參議院cān yuàn 参院cān yuàn 參院chán yuàn 禅院chán yuàn 禪院chǎn yuàn 产院chǎn yuàn 產院cháng yuàn 场院cháng yuàn 場院Chóng qìng Kē jì Xué yuàn 重庆科技学院Chóng qìng Kē jì Xué yuàn 重慶科技學院chū yuàn 出院Dá tè máo sī Xué yuàn 达特茅斯学院Dá tè máo sī Xué yuàn 達特茅斯學院dà sì yuàn 大寺院dà xiū dào yuàn 大修道院dà xiū dào yuàn zhǎng 大修道院長dà xiū dào yuàn zhǎng 大修道院长dà yuàn 大院dà zá yuàn 大杂院dà zá yuàn 大雜院dān yuàn zhì 单院制dān yuàn zhì 單院制dào yuàn 道院dì fāng fǎ yuàn 地方法院Dì guó Lǐ gōng Xué yuàn 帝国理工学院Dì guó Lǐ gōng Xué yuàn 帝國理工學院dì qū fǎ yuàn 地区法院dì qū fǎ yuàn 地區法院diàn yǐng yuàn 电影院diàn yǐng yuàn 電影院Dōng huá Sān yuàn 东华三院Dōng huá Sān yuàn 東華三院dú yuàn 独院dú yuàn 獨院fǎ xué yuàn 法学院fǎ xué yuàn 法學院fǎ yuàn 法院fǎ yuàn cái jué 法院裁决fǎ yuàn cái jué 法院裁決fú lì yuàn 福利院fù yuàn zhǎng 副院長fù yuàn zhǎng 副院长gǎn huà yuàn 感化院Gāng tiě Xué yuàn 鋼鐵學院Gāng tiě Xué yuàn 钢铁学院gāo děng fǎ yuàn 高等法院gāo yuàn 高院gāo zhí yuàn xiào 高职院校gāo zhí yuàn xiào 高職院校gē jù yuàn 歌剧院gē jù yuàn 歌劇院Gē jù yuàn Mèi yǐng 歌剧院魅影Gē jù yuàn Mèi yǐng 歌劇院魅影gōng xué yuàn 工学院gōng xué yuàn 工學院gū ér yuàn 孤儿院gū ér yuàn 孤兒院Gù gōng Bó wù yuàn 故宫博物院Gù gōng Bó wù yuàn 故宮博物院guǎn lǐ xué yuàn 管理学院guǎn lǐ xué yuàn 管理學院Guǎng dōng Kē xué jì shù Zhí yè Xué yuàn 广东科学技术职业学院Guǎng dōng Kē xué jì shù Zhí yè Xué yuàn 廣東科學技術職業學院Guǎng dōng Yào Xué yuàn 广东药学院Guǎng dōng Yào Xué yuàn 廣東藥學院Guǎng dōng Yī xué yuàn 广东医学院Guǎng dōng Yī xué yuàn 廣東醫學院Guǎng zhōu Měi shù Xué yuàn 广州美术学院Guǎng zhōu Měi shù Xué yuàn 廣州美術學院Guì lín Yī Xué yuàn 桂林医学院Guì lín Yī Xué yuàn 桂林醫學院Guì yáng Yī Xué yuàn 貴陽醫學院Guì yáng Yī Xué yuàn 贵阳医学院Guì zhōu Cái jīng Xué yuàn 貴州財經學院Guì zhōu Cái jīng Xué yuàn 贵州财经学院Guó fáng Yǔ yán Xué yuàn 国防语言学院Guó fáng Yǔ yán Xué yuàn 國防語言學院Guó jì Fǎ yuàn 国际法院Guó jì Fǎ yuàn 國際法院Guó jì Guān xì Xué yuàn 国际关系学院Guó jì Guān xì Xué yuàn 國際關係學院guó lì xiǎn zhōng yuàn 国立显忠院guó lì xiǎn zhōng yuàn 國立顯忠院Guó wù yuàn 国务院Guó wù yuàn 國務院Guó wù yuàn Fǎ zhì jú 国务院法制局Guó wù yuàn Fǎ zhì jú 國務院法制局Guó wù yuàn Gǎng Àò Shì wù Bàn gōng shì 国务院港澳事务办公室Guó wù yuàn Gǎng Àò Shì wù Bàn gōng shì 國務院港澳事務辦公室Guó wù yuàn Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国务院国有资产监督管理委员会Guó wù yuàn Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 國務院國有資產監督管理委員會Guó wù yuàn Tái wān Shì wù Bàn gōng shì 国务院台湾事务办公室Guó wù yuàn Tái wān Shì wù Bàn gōng shì 國務院台灣事務辦公室Guó wù yuàn Xīn wén Bàn gōng shì 国务院新闻办公室Guó wù yuàn Xīn wén Bàn gōng shì 國務院新聞辦公室hǎi shì fǎ yuàn 海事法院Hán shān Shī fàn Xué yuàn 韓山師範學院Hán shān Shī fàn Xué yuàn 韩山师范学院Hàn lín yuàn 翰林院hé yuàn 合院hòu sòng yī yuàn 后送医院hòu sòng yī yuàn 後送醫院hòu yuàn 后院hòu yuàn 後院hòu yuàn qǐ huǒ 后院起火hòu yuàn qǐ huǒ 後院起火jì yuàn 妓院Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn 加利福尼亚理工学院Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn 加利福尼亞理工學院Jiā zhōu Jì shù Xué yuàn 加州技术学院Jiā zhōu Jì shù Xué yuàn 加州技術學院Jiā zhōu Lǐ gōng Xué yuàn 加州理工学院Jiā zhōu Lǐ gōng Xué yuàn 加州理工學院Jiān chá yuàn 监察院Jiān chá yuàn 監察院jiǎn chá yuàn 检察院jiǎn chá yuàn 檢察院jīng shén bìng yī yuàn 精神病医院jīng shén bìng yī yuàn 精神病醫院jìng lǎo yuàn 敬老院jù yuàn 剧院jù yuàn 劇院jūn yī yuàn 军医院jūn yī yuàn 軍醫院Kǎo shì yuàn 考試院Kǎo shì yuàn 考试院kē xué yuàn 科学院kē xué yuàn 科學院Kǒng zǐ Xué yuàn 孔子学院Kǒng zǐ Xué yuàn 孔子學院kuà yuàn 跨院lǎo rén yuàn 老人院lǐ fà yuàn 理发院lǐ fà yuàn 理髮院lǐ róng yuàn 理容院Lì fǎ yuàn 立法院lì tǐ diàn yǐng yuàn 立体电影院lì tǐ diàn yǐng yuàn 立體電影院Lì yuàn 立院liǎng yuàn 两院liǎng yuàn 兩院liǎng yuàn zhì 两院制liǎng yuàn zhì 兩院制lù tiān dà xì yuàn 露天大戏院lù tiān dà xì yuàn 露天大戲院Lún dūn Dà xué Xué yuàn 伦敦大学学院Lún dūn Dà xué Xué yuàn 倫敦大學學院Lún dūn Dà xué Yà Fēi Xué yuàn 伦敦大学亚非学院Lún dūn Dà xué Yà Fēi Xué yuàn 倫敦大學亞非學院Má shěng Lǐ gōng Xué yuàn 麻省理工学院Má shěng Lǐ gōng Xué yuàn 麻省理工學院Màn hé lián Nǚ zǐ Xué yuàn 曼荷莲女子学院Màn hé lián Nǚ zǐ Xué yuàn 曼荷蓮女子學院Měi guó Cān yì yuàn 美国参议院Měi guó Cān yì yuàn 美國參議院Měi guó Guó wù yuàn 美国国务院Měi guó Guó wù yuàn 美國國務院Měi guó Zhòng yì yuàn 美国众议院Měi guó Zhòng yì yuàn 美國眾議院Měi guó Zuì gāo Fǎ yuàn 美国最高法院Měi guó Zuì gāo Fǎ yuàn 美國最高法院měi róng yuàn 美容院Míng dé Xué yuàn 明德学院Míng dé Xué yuàn 明德學院nán xiū dào yuàn zhǎng 男修道院長nán xiū dào yuàn zhǎng 男修道院长nóng jiā tíng yuàn 农家庭院nóng jiā tíng yuàn 農家庭院nǚ xiū dào yuàn 女修道院Ōū zhōu Fǎ yuàn 欧洲法院Ōū zhōu Fǎ yuàn 歐洲法院qì chē xì yuàn 汽車戲院qì chē xì yuàn 汽车戏院qián yuàn 前院rén mín fǎ yuàn 人民法院rù yuàn 入院sān hé yuàn 三合院sēng yuàn 僧院shāng kē yuàn xiào 商科院校shāng xué yuàn 商学院shāng xué yuàn 商學院Shàng hǎi Dà jù yuàn 上海大剧院Shàng hǎi Dà jù yuàn 上海大劇院Shàng hǎi Xì jù Xué yuàn 上海戏剧学院Shàng hǎi Xì jù Xué yuàn 上海戲劇學院Shàng hǎi Yīn yuè Xué yuàn 上海音乐学院Shàng hǎi Yīn yuè Xué yuàn 上海音樂學院shàng sù fǎ yuàn 上訴法院shàng sù fǎ yuàn 上诉法院Shàng yì yuàn 上議院Shàng yì yuàn 上议院Shè kē yuàn 社科院shén xué yuàn 神学院shén xué yuàn 神學院shī fàn xué yuàn 师范学院shī fàn xué yuàn 師範學院shū mì yuàn 枢密院shū mì yuàn 樞密院shū yuàn 书院shū yuàn 書院Sī fǎ yuàn 司法院sì hé yuàn 四合院sì yuàn 寺院Sū lí shì Lián bāng Lǐ gōng Xué yuàn 苏黎世联邦理工学院Sū lí shì Lián bāng Lǐ gōng Xué yuàn 蘇黎世聯邦理工學院tíng yuàn 庭院tōng xùn yuàn shì 通訊院士tōng xùn yuàn shì 通讯院士tuì yuàn 退院Wài jiāo Xué yuàn 外交学院Wài jiāo Xué yuàn 外交學院wài yuàn 外院wǔ yuàn 五院xǐ gē jù yuàn 喜歌剧院xǐ gē jù yuàn 喜歌劇院xì yuàn 戏院xì yuàn 戲院xià yì yuàn 下議院xià yì yuàn 下议院xià yì yuàn yì yuán 下議院議員xià yì yuàn yì yuán 下议院议员xià yuàn 下院xiàn fǎ fǎ yuàn 宪法法院xiàn fǎ fǎ yuàn 憲法法院xíng shì fǎ yuàn 刑事法院Xíng zhèng yuàn 行政院xiū dào yuàn 修道院xiū yuàn 修院xué huì yuàn shì 学会院士xué huì yuàn shì 學會院士xué yuàn 学院xué yuàn 學院xué yuàn pài 学院派xué yuàn pài 學院派yān huā xíng yuàn 烟花行院yān huā xíng yuàn 煙花行院yán jiū shēng yuàn 研究生院yán jiū yuàn 研究院yǎng lǎo yuàn 养老院yǎng lǎo yuàn 養老院yī xué yuàn 医学院yī xué yuàn 醫學院yī yuàn 医院yī yuàn 醫院yì shù xué yuàn 艺术学院yì shù xué yuàn 藝術學院yì yuàn 議院yì yuàn 议院yīn yuè xué yuàn 音乐学院yīn yuè xué yuàn 音樂學院yīn yuè yuàn 音乐院yīn yuè yuàn 音樂院yǐn xiū yuàn 隐修院yǐn xiū yuàn 隱修院yǐng jù yuàn 影剧院yǐng jù yuàn 影劇院yǐng yuàn 影院yù yòu yuàn 育幼院yuán lǎo yuàn 元老院yuàn bà 院坝yuàn bà 院壩yuàn běn 院本yuàn luò 院落yuàn mù 院牧yuàn shì 院士yuàn shì 院試yuàn shì 院试yuàn xiào 院校yuàn zhǎng 院長yuàn zhǎng 院长yuàn zi 院子Yuè lù Shū yuàn 岳麓书院Yuè lù Shū yuàn 嶽麓書院zhái yuàn 宅院Zhàn jiāng Shī fàn Xué yuàn 湛江师范学院Zhàn jiāng Shī fàn Xué yuàn 湛江師範學院Zhēng cāng yuàn 正仓院Zhēng cāng yuàn 正倉院Zhèng fǔ Dà xué yuàn 政府大学院Zhèng fǔ Dà xué yuàn 政府大學院Zhōng guó Gōng chéng yuàn 中国工程院Zhōng guó Gōng chéng yuàn 中國工程院Zhōng guó Kē xué yuàn 中国科学院Zhōng guó Kē xué yuàn 中國科學院Zhōng guó Shè huì Kē xué yuàn 中国社会科学院Zhōng guó Shè huì Kē xué yuàn 中國社會科學院Zhōng kē yuàn 中科院zhōng shěn fǎ yuàn 終審法院zhōng shěn fǎ yuàn 终审法院Zhōng yán yuàn 中研院Zhōng yāng Xì jù Xué yuàn 中央戏剧学院Zhōng yāng Xì jù Xué yuàn 中央戲劇學院Zhōng yāng Yán jiū yuàn 中央研究院Zhōng yāng Yīn yuè Xué yuàn 中央音乐学院Zhōng yāng Yīn yuè Xué yuàn 中央音樂學院Zhòng yì yuàn 众议院Zhòng yì yuàn 眾議院zhù yuàn 住院zhù yuàn bù 住院部zhù yuàn zhì liáo 住院治疗zhù yuàn zhì liáo 住院治療zhuān kē yuàn xiào 专科院校zhuān kē yuàn xiào 專科院校zhuǎn yuàn 轉院zhuǎn yuàn 转院zuì gāo fǎ yuàn 最高法院Zuì gāo Rén mín Fǎ yuàn 最高人民法院Zuì gāo Rén mín Jiǎn chá yuàn 最高人民检察院Zuì gāo Rén mín Jiǎn chá yuàn 最高人民檢察院