Có 1 kết quả:

yuàn zi

1/1

yuàn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) courtyard
(2) garden
(3) yard
(4) patio
(5) CL:個|个[ge4]
(6) (old) servant