Có 1 kết quả:

zhèn zi

1/1

zhèn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

period of time