Có 1 kết quả:

chú qù ㄔㄨˊ ㄑㄩˋ

1/1

chú qù ㄔㄨˊ ㄑㄩˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eliminate
(2) to remove
(3) except for
(4) apart from