Có 1 kết quả:

chú zǐ

1/1

chú zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

divisor (math.)